ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

0. Bevezetés:

Sáfrán Gábor E.V. és Tóth Máté E.V. (a továbbiakban: szolgáltatók, adatkezelők, üzemeltetők) alávetik magukat a következő tájékoztatónak.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőkre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesítenek. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://www.elmat.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.elmat.hu/adatvedelem.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

I. Az adatkezelés célja, jogalapja:

Jelen tájékoztató célja, hogy ezen honlap és a hozzá kapcsolódó tartalmak látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezel az oldal és az üzemeltetői, és azt mi alapján teszik.

Irányelvek:

 • Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjt és kezel az oldal.
 • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldenek az üzemeltetők.
 • Az adatok a lehető legbiztonságosabban kerülnek tárolásra.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az adatkezelők jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg.
 • Bárkinek a róla tárolt adatokról felvilágosítást adunk, és azok törlését az info@elmat.hu e-mail címen bármikor kérheti.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról
  (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatvédelmi tisztségviselő alkalmazása nem indokolt, mivel az oldal nem folytat olyan tevékenységet mely alapján a hatályos jogszabályok indokolttá tennék.

II. A kezelt adatok köre, jogalapja:

1. Weboldal meglátogatása:
Jogalap: Az adatkezelők jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk
minőségének ellenőrzése és javítása, így tudjuk mérni marketingünk hatékonyságát.
Időtartama: 26 hónap
Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét
személyekkel. Az adatokat teljesen anonim módon elemezzük.
Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2. Űrlap kitöltése:

Ezen a weboldalon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, telefonszámot és email szükséges, és szöveges üzenetet szükséges megadni, amelyek megadása kötelező. Az adatok megadásának célja, hogy a szolgáltatók kapcsolatba tudjanak lépni az űrlap kitöltőjével.

Az adatok tárolásának időtartama 100 nap, amennyiben a kitöltő és a szolgáltatók között üzleti kapcsolat nem jön létre. Üzleti kapcsolat létrejötte esetén a kapcsolattartás a kitöltő és a szolgáltatók közös jogos érdeke alapján folyamatos, az adatok ezen esetben csak kérés esetén kerülnek törlésre.

3. Regisztráció:

A weboldalon nincs lehetőség regisztrációra, így ennek következtében regisztrációs adatokat nem tárol a weboldal.

4. Jogos érdek megnevezése:

Az üzleti partnerek, vagy azok kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezelik a szolgáltatók. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel megbízási szerződés létre jött egy-egy munkafolyamat során.

Ezen a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezések, találkozások során maguktól az érintettektől kapták a szolgáltatók, és ahogyan eddigi is, úgy  ezután is bizalmasan lesznek ezek kezelve.

III. Hozzájárulás visszavonása:

Hozzájáruláson alapul az adatkezelés ezeknél tevékenységeknél:

 • A weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel a látogató részéről
 • Látogatottsági statisztika készítése
 • Telefonon történő kapcsolatfelvétel

Fontos tudnivalók a visszavonással kapcsolatban:

 • A hozzájárulás bármikor visszavonható.
 • Az adatok törlését az info@elmat.hu e-mail címen bárki bármikor kérheti.
 • A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

IV. Harmadik féllel történő együttes adatkezelés:

A szolgáltatók az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesznek igénybe.

Tárhelyszolgáltató: MAXER Hosting Kft., 9024 Győr, Répce u. 24.

E-mail: Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Számlázás: Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) is betart.

V. Az  érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az Látogató (továbbiakban: érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettek (weboldalaim és más online felületeim látogatói, ügyfeleim, partnereim) jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatom.
A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintetteket kérésre tájékoztatom a címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Panasz:

Üzenetküldés az adatkezelőknek: info@elmat.hu

Adatvédelmi hatósági eljárás
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kereshető fel:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu